Biomimicry

Nabootsen van de natuur

 

Thema Klimaat & klimaatveranderingen
Leerniveau VMBO-T, HAVO / VWO, WON, BčtaPlus
Vak Biologie, Techniek
Omvang 180 minuten
Minimaal 3 lesuren (alleen bronmateriaal lezen en vragen maken), maximaal 18 lesuren (uitwerking ontwerpopdracht).
Kerndoelen Mens en Natuur: 28, 29, 30, 31, 33, 35
Kerndoelen Mens en Maatschappij: 38, 41, 42, 46, 47

 

 

Mensen zien zichzelf graag als de slimste wezens op aarde. Maar als we nieuwe technieken bedenken, blijkt vaak dat de natuur ons al voor is geweest. Zo kunnen we nog veel leren van dieren en planten. Dat heet biomimicry: het nabootsen van de natuur.

 

Les (inhoud/aanbod)

Leerlingen leren hoe wetenschappers technieken uit de natuur hebben afgekeken en nagebootst voor de ontwikkeling van nieuwe technologie. Ze ontwerpen speelgoed geïnspireerd door de natuur en maken daar een handleiding bij.

Leerlingen gaan ter oriëntatie op bezoek bij de dierentuin en/ of museum Naturalis, maken een memoriespel over biomimicry en doen biomimicryproefjes. Ze verdiepen zich in de luchtvaart-geschiedenis en het vliegen van vogels. Het project sluit aan bij het thema transport, onderzoeken en ontwerpen.

 

Dit lespakket sluit aan op het lespakket ‘Proeven aan biomimicry’. Het lespakket is opgebouwd volgens een vaste structuur.

 

 • Oriëntatie: Leerlingen leren door praktische opdrachten en proefjes rond het thema te doen de basisbegrippen en technieken kennen. Daarmee bereiden zij zich voor op de slotopdracht: een ontwerp opdracht en een werkstuk maken.
 • Definitie: De leerling past de geleerde begrippen toe in de voorbereiding op het ontwerpproces van het werkstuk.
 • Ontwerp: Via een gestructureerde opzet ontwerpt de leerling zijn werkstuk.
 • Uitvoering: De leerling maakt al dan niet in teamverband het ontworpen werkstuk.
 • Oplevering: Het werkstuk wordt op spectaculaire wijze gepresenteerd aan de klas en zo mogelijk aan de opdrachtgever.
 • Nazorg: De leerling reflecteert op het werkproces en het product.

 

Kennisbasis

 • Karakteristieke werkwijze: onderzoeken, ontwerpen.
 • Karakteristieke denkwijze: oorzaak &gevolg, behoud-transport-kringlopen van energie, materie en informatie, duurzaamheid.
 • Vakinhoud: evolutie, ecosystemen, voedselrelatie en kringlopen, materialen, energie, technische systemen, wisselwerking technologie, natuurwetenschappen en samenleving. (Uit kennisbasis 12; 14 t/m 20, uit kennisbasis 13; 10 t/m 13)

 

Vakoverstijgend en gedifferentieerd

Onderdelen van het educatief lespakket zijn geschikt voor de vakken techniek, maatschappijleer, geschiedenis, economie en natuurkunde. Doordat er variatie is aangebracht binnen het interactief lesmateriaal, is differentiatie mogelijk. Het interactief lesmateriaal kan worden ingesteld op niveau.

 

Het educatief lespakket bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. bronnenmateriaal;
 2. opdrachtenboekje;
 3. interactief lesmateriaal;
 4. kernvragen;
 5. educatieve website en
 6. een docenten-handleiding.

 

 

Locatie

Lespakket aanvragen, informatie

Het lespakket is aan te vragen via www.educatie-deverbinding.nl.