Dijk van de Toekomst

 

Thema Waterveiligheid & Bescherming
Leerniveau HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie, Economie, NaSk, Nederlands, Techniek
Omvang 400 minuten

 

 

Om droge voeten te houden maar ook om te kunnen profiteren van het water en de vruchtbare grond, vestigden heel vroeger de eerste bewoners zich op terpen en wierden. Naarmate de mens zich intellectueel ontwikkelde, veranderde ook het landschap. Stukken werden ingepolderd om land te winnen van de zee, sloten en kanalen werden gegraven om water af te voeren, molens werden gebouwd om polders te bemalen en een zeedijk moest bescherming bieden tegen de zee.

 

Strijd tegen het water

Een waterschap heeft drie kerntaken: schoon water, voldoende water en bescherming tegen water. Een waterschap beheert watersystemen en bewaakt de veiligheid van inwoners tegen overstromingen. Nederland (en ook Fryslân) staat inmiddels vol van de waterkunstwerken, waarmee toevoer en afvoer van het water gereguleerd wordt. Dammen, sloten, kanalen, gemalen, dijken en stuwen…je ziet ze overal. Prima geregeld zo toch? Je zou denken van wel, maar ondanks al die kunstmatige ingrepen zullen we meer en meer te maken krijgen met wateroverlast veroorzaakt door hevige neerslag.  Wateroverlast is niet alleen vervelend, het brengt ook economische schade met zich mee en zal op den duur - als de mens niet ingrijpt - een bedreiging gaan vormen voor de veiligheid in het gebied.

 

Klimaatsverandering

Klimaatverandering zorgt ervoor dat de kans op meer neerslag in een korte periode toeneemt. De zeespiegel zal verder stijgen, waardoor het moeilijker wordt om het overschot aan water onder vrij verval naar de zee af te voeren. Deze twee processen in combinatie met verdergaande bodemdaling (door inklinking en gas- en zoutwinning) en intensiever grondgebruik leiden er toe dat de kans op wateroverlast in Fryslân toeneemt. Fryslân wordt door een zeedijk omringd en beschermd tegen de zee. Maar voor hoe lang biedt de zeedijk nog bescherming? Oneindig lang ophogen is ook geen optie…

 

Onze vraag aan jullie

Hoe ziet  - volgens jullie - de zeedijk van de toekomst er uit? Maak een duidelijke maquette/plankaart van een stuk dijk waarin jullie toekomstbeeld duidelijk staat verbeeld. Welke rol speelt (schoon) water in jullie plan? Welke andere zaken spelen er een rol (zoals wonen, industrie, natuur, landbouw, recreatie)? Hoe zit het met veiligheid en/of wateroverlast? Een dijk van de toekomst heeft – om water te kunnen lozen op zee - ook een gemaal van de toekomst nodig. Hoe moet deze er volgens jullie uit zien? En waar moet het gemaal aan voldoen? Maak een duidelijke maquette van jullie gemaal van de toekomst. Zet ook op een rij welke maatregelen er genomen moeten worden om jullie  dijk en gemaal van de toekomst ‘voor elkaar te krijgen’? Neem in jullie plan ook een zo realistisch mogelijk kostenplaatje mee.

 


Locatie

Aan de slag met dit project?

Staat jouw VO-school in Fryslân en wil je graag met je klas aan de slag met het project 'Een dikke zeedijk'?

 

Neem dan contact op met:

* Monique Pas (IVN Noord) m.c.pas@ivn.nl | 050 - 313 59 33 | 06 - 4632 2370

* Anja Dijkstra (IVN Noord) a.dijkstra@ivn.nl | 058 - 289 04 63 | 06 - 1551 9669

 

Het project betreft maatwerk en wordt n.a.v. een gesprek per school ingestoken naar de eigen wensen en mogelijkheden.