Wetterskip & landbouw

 

Thema Watervoorziening & Gebruik
Leerniveau VMBO / HAVO / VWO
Vak Aardrijkskunde, Biologie, Burgerschapskunde, Economie, Maatschappijleer, NaSk, Nederlands, Techniek
Omvang 400 minuten

 

 

Deze opdracht is een combinatie van enkele kleinere opdrachten, te verdelen onder groepjes binnen de klas. In twee van de drie opdrachten staat de landbouw centraal, waarbij de ene opdracht meer scheikundig / technisch van aard is en de andere meer ingestoken op biologie / ruimtelijke ordening. De derde richt zich op communicatie.

 

‘Schoon’slib

Zuiveringsslib is het goedje dat over blijft op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, wanneer het meeste water uit de drab is gehaald. De wet “BOOM” verbood in de jaren negentig de toepassing van zuiveringslib in de landbouw, vanwege het hoge gehalte aan zware metalen. Sindsdien heeft wetgeving gereguleerd dat het zuiveringsslib allemaal verbrand moet worden. Maar dit is erg duur. In sommige van de ons omringende landen is het echter nog steeds mogelijk om slib te gebruiken in de landbouw. Vreemd: waarom mag het daar wel en bij ons niet?

 

Onze vraag aan jullie

Is het misschien toch wel mogelijk om ook in Nederland / Fryslân het slib te gebruiken in de landbouw? Houd er in jullie onderzoek wel rekening mee dat in het slib (naast zware metalen) ook microverontreinigingen zitten, zoals medicijnresten of hormoonverstorende stoffen. Is er een simpele bewerkingsstap te verzinnen die het slib schoon kan maken? Kom met een plan waarin jullie je oplossing voor dit probleem aandragen. Kunnen jullie ook iets zeggen over het kostenplaatje?

 

 

Zoet of zout

Langs de Waddenzeekust van Fryslân liggen zeer vruchtbare akkerbouwgebieden. Je kunt er bijvoorbeeld heel goed aardappelen op verbouwen. Maar voor hoe lang nog? De zeespiegel stijgt en droge perioden komen steeds vaker voor. Deze feiten werken de verzilting van het gebied stevig in de hand. Het water in zowel de sloten als ook het grondwater wordt steeds zouter. Gewassen die momenteel in het gebied verbouwd worden, zullen er in de toekomst niet meer willen groeien.

 

Onze vraag aan jullie

Wat is de juiste oplossing voor deze vruchtbare landbouwgebieden? Is het mogelijk om in het gebied heel slim met zoet water om te springen? Zodat ook in de toekomst dezelfde soort aardappelen op het land verbouwd kunnen worden? Of moet er gezocht worden naar alternatieven voor het gebied? Naar bijvoorbeeld een andere functie? Of andere gewassen? Kom met een plan waarin jullie je oplossing voor dit probleem aandragen. Kunnen jullie ook iets zeggen over het kostenplaatje?

 

 

Actueel informatiecentrum

Een waterschap heeft drie kerntaken: schoon water, voldoende water en bescherming tegen water. Een waterschap beheert watersystemen en bewaakt de veiligheid van inwoners tegen overstromingen. In Lemmer heeft Wetterskip Fryslân een prachtig informatiecentrum. Gevestigd in het Woudagemaal; een gemaal met een rijke historie en uniek in de wereld. Het staat zelfs op de Unesco Werelderfgoed lijst.

 

Onze vraag aan jullie

Het informatiecentrum is er op gericht om toeristen, maar ook jongeren en volwassenen uit Fryslân en Nederland te informeren over waterbeheer. Over zowel het beheer zoals dat momenteel uitgevoerd wordt, als over kansen en mogelijkheden voor waterbeheer in de toekomst. Hoe kan  Wetterskip Fryslân dit mooie informatiecentrum en de exposities erin actueel houden? Welke manieren zijn er om nog beter bekend te raken onder het publiek, zodat er nog meer bezoekers naar het informatiecentrum zullen komen? Kom met een plan waarin jullie je oplossing voor dit probleem aandragen. Kunnen jullie ook iets zeggen over het kostenplaatje?

 


Locatie

Aan de slag met deze opdracht?

Staat jouw VO-school in Fryslân en wil je graag met je klas aan de slag met het project 'Wetterskip en Landbouw'?

 

Neem dan contact op met:

* Monique Pas (IVN Noord) m.c.pas@ivn.nl | 050 - 313 59 33 | 06 - 4632 2370

* Anja Dijkstra (IVN Noord) a.dijkstra@ivn.nl | 058 - 289 04 63 | 06 - 1551 9669

 

Het project betreft maatwerk en wordt n.a.v. een gesprek per school ingestoken naar de eigen wensen en mogelijkheden.